Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Brainologia Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Otrzymaj bezpłatny audyt

Popularyzujemy naukową i sprawdzoną wiedzę o działaniu mózgu w sferze biznesowej oraz osobistej

info@brainologia.pl

+48 721 26 26 26

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Praca z misją

Szkoła trenera

Poznaj szczegóły >>

Brainologia

Studia online

Poznaj szczegóły >>

Kurs

HappyBrain

Poznaj szczegóły >>

Sprawdź możliwości edukacyjne:

Wymagane kwalifikacje

Subdyscypliny

Funkcje brainologii

Brainologia a inne dziedziny wiedzy

Historia brainologii

Definicje brainologii

Na skróty:

Brainolog - wymagane kwalifikacje

Subdyscypliny

Funkcje brainologii

Brainologia a inne dziedziny wiedzy

Historia brainologii

Definicje brainologii

Źródła: J. Czapiński Psychologia szczęścia, Warszawa 1992 / Seligman, M.: Flourish, New York 2011, Free Press

Brainologia jako nauka wielopradygmatyczna zakłada badanie trzech kluczowych obszarów:

 

Brainologia zarządcza - zbiór wiedzy o zarządzaniu organizacją w kontekście zasobów mentalnych członków organizacji, ze szczególnym ukierunkowaniem na dobrostan pracowników, ich zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Brainologia rezylientna człowieka - zbiór wiedzy o uruchamianiu funkcji protekcyjnych, niezbędnych do pomyślnego życia i rozwoju jednostki, zarówno w przestrzeniach ogólnorozwojowych, jak i edukacyjnych.

 

Brainologia senioralna - informacje o pomyślnym starzeniu się mózgu i utrzymywaniu rezerwy poznawczej.

 

Na dzień dzisiejszy możliwe jest studiowanie przedmiotu w zakresie brainologii zarządczej

i rezylientnej w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Marzena Grochowska wyróżnia trzy podstawowe funkcje brainologii, rozumianej przez nią jako nauki o ogólnych mechanizmach skoordynowanego działania ludzkiego mózgu:

 

Demaskatorska

Opisuje rzeczywisty stan rzeczy, który demonstruje motywacje ludzkiej aktywności lub jej brak

- niezbędny do utrzymania dobrostanu.

 

Teoretyczna

Zestawia koncepcje i modele teoretyczne, konieczne do wyjaśniania zależności i zjawisk dotyczących utrzymywania dobrostanu jednostki.

 

Techniczna

Kształtuje postawy i zdrowe zachowania oraz narzędzia protekcyjne, które utrzymują dobrostan.

Marzena Grochowska, twórczyni pojęcia:

 

„Brainologia to zwalidowana naukowo wiedza o dobrostanie biopsychospołecznym człowieka, opierająca się na podstawach i założeniach neuronauk."

Określenie precyzyjnych granic między brainologią a innymi naukami, takimi jak chociażby neurobiologia, ekonomia behawioralna, neurodydaktyka, jest dość łatwe.

 

Tym, co wyróżnia brainologię jest holistyczne podejście do analizy dobrostanu

w środowisku biznesowym oraz w przestrzeniach osobistych. Trudne natomiast jest odróżnienie brainologii od takich dyscyplin naukowych jak neuropsychologia czy neurofizjologia, które często poszukują odpowiedzi na pytania podobne do tych, które stawia brainologia.

 

Na chwilę obecną brainologia posługuje się zróżnicowanymi metodami i technikami badań, zarówno o charakterze ilościowym, jak również jakościowym.

Zaczerpnięte są one głównie z nurtu neurobiologii i nauk społecznych.

Termin „brainologia” (z ang. brain – mózg i gr. logos - mądrość, wiedza) wprowadziła w 2018 roku mgr Marzena Grochowska: pierwsza w Polsce brainolog, mgr pielęgniarstwa, trenerka odporności psychicznej, popularyzatorka wiedzy o dobrostanie mózgu, polska partnerka Dana Fundation i Brain Awareness Week - globalnych kampanii, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej wiedzy o mózgu.

 

W języku angielskim wyraz "brainology" użyła po raz pierwszy prof. Carol DWeck

Termin brainologia ang. brainology nie podlega polskiemu tłumaczeniu semantycznemu

 

 

Podwalin brainologii należy szukać w fizjologii człowieka (wiedzy o działaniu i funkcjach min. ośrodkowego układu nerwowego) oraz wiedzy na temat neurobiologicznych podstaw uczenia się jednostki. Te dwie dyscypliny stworzyły bazę do budowania konspektu neurowiedzy, zawierającej merytoryczne obszary dobrostanu człowieka.

 

 

Brainologia bazuje na modelu PERMA - teorii dobrostanu prof. M. Seligmana, a także na cebulowej teorii dobrostanu prof. J. Czapińskiego.

 

Model PERMA to skrót od angielskich słów:

 

P - Positive emotions

pozytywne emocje, np. uznanie, inspiracja, ciekawość, komfort

 

E – Engagement

zaangażowanie, stan przepływu - oznacza niwelowanie dystraktorów na rzecz pełnej koncentracji na wykonywaniu czynności

 

R – Relationships

relacje – budowanie więzi i współpracy

 

M – Meaning

poczucie sensu/znaczenia wykonywanej aktywności

 

A – Accomplishment/Achievement

osiągnięcia

 

 

Wg cebulowej teorii szczęścia istnieją 3 poziomy (warstwy) szczęścia:

 

1. Wola życia

2. Ogólny dobrostan psychiczny

3. Zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia

 

Koncepcja ta zakłada możliwość powrotu do równowagi po uruchomieniu swoich wewnętrznych zasobów spreżystości psychicznej.

Kwalifikacje brainologa otrzymuje się po odbyciu 200 godzin studiów podyplomowych na kierunku Brainologia - Zarządzanie Dobrostanem.

 

Zastosowanie wiedzy z zakresu brainologii można podzielić na trzy kategorie:

 

1.

Ujawnianie wcześniej niedostrzeganej i marginalizowanej problematyki higieny mózgu

i dobrostanu człowieka, wskazywanie długofalowych, pozytywnych korzyści z osiągania dobrostanu jednostki poprzez kształtowanie zdrowych nawyków w obszarze higieny mózgu.

 

2.

Wskazywanie bezpośrednich możliwości implementowania wiedzy o dobrostanie mózgu w życie człowieka.

 

3.

Aktywne wspieranie Europejskiego Instytutu Brainologii, którego celem będzie gromadzenie i dystrybucja wiedzy na temat dobrostanu człowieka, prowadzenie badań

i działań edukacyjnych w tym obszarze na poziomie VI/VII Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz kwalifikacji cząstkowych (nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych).

Brainologia to dziedzina wiedzy z obszaru neuronauk, oparta wyłącznie o zwalidowane dowody naukowe EBM na temat zarządzania dobrostanem człowieka.

 

Brainologia popularyzuje wiedzę z zakresu dobrostanu człowieka. Szczególny nacisk położonym jest na dobrostan jednostki w przestrzeni zawodowej, edukacyjnej i ogólnorozwojowej. Podstawową rolą brainologii jest budzenie świadomości jednostki do uruchomienia własnych funkcji protekcyjnych dla procesów poznawczych mózgu, które kształtują osobisty dobrostan.

O brainologii

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

EUROPEJSKI INSTYTUT BRAINOLOGII, ul. Miła 3D lok. 2, 81-549 Gdynia, NIP: 5862389412, REGON: 524490866, adres e-mail: info@brainologia.pl, tel. kontaktowy: +48 721 262 626

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

Regulamin usług >>

 

 

Projekt i realizacja: Plutowski.pl