Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Brainologia Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Otrzymaj bezpłatny audyt

Popularyzujemy naukową i sprawdzoną wiedzę o działaniu mózgu w sferze biznesowej oraz osobistej

info@brainologia.pl

+48 721 26 26 26

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Portal internetowy dostępny pod adresem https://brainologia.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:
a/ numer telefonu: +48 721 26 26 26,
b/ adres e-mail: info@brainologia.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.

 

 

I. Definicje

 

Portal – portal internetowy działający pod adresem https://brainologia.pl/.

Usługodawca – EUROPEJSKI INSTYTUT BRAINOLOGII, ul. Miła 3D lok. 2, 81-549 Gdynia, NIP: 5862389412, REGON: 524490866.

Usługobiorca – podmiot odwiedzający Portal oraz korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem stron internetowych.

Szkolenie – szkolenie online w formie materiałów audiowizualnych lub materiały szkoleniowe, które Usługobiorca może nabyć za pośrednictwem Portalu.

Panel szkolenia – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, za pomocą której możliwy jest dostęp do Szkolenia.

Konto usługobiorcy – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Usługobiorcy w tym informacje adresowe oraz historia zamówień

Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o usługach i promocjach Usługodawcy.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 

Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

 

Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

 

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

 

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.

Informacje dotyczące usług znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Szkoleń, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.

 

 

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Usługodawcy.

 

Usługodawca świadczy usługę bezpłatną typu „newsletter”. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Usługobiorcy do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu.

Usługodawca świadczy usługę bezpłatną w postaci aktywacji i utrzymania Konta usługobiorcy.

 

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne, w szczególności umożliwia dostęp do Szkoleń znajdujących się w jego ofercie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
a/ urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b/ przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c/ dostęp do poczty elektronicznej.

Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

 

IV. Rejestracja na Portalu

 

Rejestracja dokonywana jest automatycznie przez Usługodawcę po złożeniu zamówienia przez Usługobiorcę.

Dostęp do Konta usługobiorcy przekazywany jest Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia.

Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Ponowne zamówienie dostępu do Szkolenia nie pociąga za sobą konieczności ponownej rejestracji na Portalu.

Usługobiorcy zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Portalu osobom trzecim.

Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.

W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta usługobiorcy.

 

 

V. Zamówienia

 

W celu złożenia zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru Szkolenia zgodnie z wariantami dostępnymi na Portalu oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).

Po dokonaniu wyboru Szkolenia Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.

Z chwilą dokonania poprawnej płatności dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie udzielenia dostępu do Szkolenia.

Usługobiorca może wykupić dostęp do Szkolenia na zasadzie subskrypcji tj. na okres abonamentowy odnawiający się automatycznie na kolejne tożsame okresy abonamentowe.

Okres abonamentowy liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji dostępu do Szkolenia.

Dostęp do Szkolenia wygasa po rezygnacji Usługobiorcy z odnowienia subskrypcji lub w przypadku niepowodzenia w pobraniu płatności za pomocą wybranej przez Usługobiorcę metody płatności.

Rezygnacja z subskrypcji powinna zostać zgłoszona przez Usługobiorcę najpóźniej na 3 dni przed końcem trwania bieżącego okresu abonamentowego.

 

 

VI. Metody płatności

 

Usługodawca za świadczone Usługi przyjmuje płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, którego operatorem jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.

Opłata za dostęp do Szkolenia pobierana jest jednorazowo lub cyklicznie zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę okresem abonentowym. Opłata jest pobierana za pomocą wybranej przez Usługobiorcę metody płatności.

W przypadku płatności cyklicznej Usługobiorca wyraża zgodę na pobieranie przez operatora systemu płatności elektronicznych z karty płatniczej kwoty odpowiadającej wysokości wartości opłaty za okres abonamentowy. Opłata pobierana jest najpóźniej na dzień poprzedzający rozpoczęcie kolejnego okresu abonamentowego.

 

Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, Usługodawca posiada prawo do zawieszenia dostępu do Szkolenia do momentu pobrania opłaty przy użyciu poprawnej metody płatności.

Metody płatności można zaktualizować przechodząc do Konta usługobiorcy. Po dokonaniu aktualizacji Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do dalszego pobierania opłat w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych metod płatności.

Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności Przelewy24.

Usługodawca dokumentuje sprzedaż dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Usługobiorcy.

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.

 

 

VII. Warunki dostępu do Szkolenia

 

Dostęp do Szkolenia przyznawany jest po dokonaniu przez Usługobiorcę pełnej płatności zgodnie z zamówieniem. Udzielenie dostępu odbywa się poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy danych umożliwiających logowanie na Panelu szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formie produktu fizycznego wysyłane są w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności na adres Usługobiorcy wskazany podczas składania zamówienia. Koszty dostawy wliczone są w cenę Szkolenia.

 

Usługobiorca odtwarza materiały audiowizualne za pomocą odtwarzacza multimedialnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Panelu szkolenia.

 

Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Szkolenia, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do odtworzenia materiałów wideo.

 

Usługobiorca uprawniony jest do używania materiałów audiowizualnych lub materiałów szkoleniowych jedynie dla własnego użytku osobistego.

 

Usługobiorca zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych na stronach internetowych Usługodawcy lub uzyskanych za ich pośrednictwem, w szczególności materiałów audiowizualnych o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.

 

Brak ukończenia przez Usługobiorcę Szkolenia lub jego części, jeżeli nie jest zawiniony przez Usługodawcę, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Usługobiorcy płatności za Szkolenie lub jego części, której Usługobiorca nie zrealizował.

 

 

VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na stronach internetowych Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na stronach internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.

 

Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronach internetowych Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

 

W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę tytułem dostępu do Szkolenia, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

 

IX.Odstąpienie od umowy

 

Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

 

W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3-4). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

 

W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

X. Postępowanie reklamacyjne

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.

Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.

Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

 

 

XI.Własność intelektualna

 

Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy, w tym materiałów szkoleniowych, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.

 

Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

 

Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:


a/ kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b/ rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
c/ pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

 

XII. Postanowienia końcowe

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

 

Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

 

Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2023 r.

Regulamin usług

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

EUROPEJSKI INSTYTUT BRAINOLOGII, ul. Miła 3D lok. 2, 81-549 Gdynia, NIP: 5862389412, REGON: 524490866, adres e-mail: info@brainologia.pl, tel. kontaktowy: +48 721 262 626

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

Regulamin usług >>

 

 

Projekt i realizacja: Plutowski.pl